VC, Sự Tận Cùng Của SA ĐỌA DƠ DÁY

VC dạy cách ngừa thai cho tăng ni Phật-giáo!!!

 

  1. TRÌNH TỰ ĐÚNG

HỘI NGHỊ :

Bồi Dưỡng Kiến Thức Tránh Thai Và Hộ Sản

Cho Quý Vị Tăng, Ni Sinh Của Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Hà Nội.

Thổ Phỉ Rừng Xanh ‘loài VC’

Có Thể Làm Mọi Chuyện KHÔNG TƯỞNG

Trên Thế Gian Này!!!

(theo hướng dẫn của tên Trí Quang).

*****

Advertisements
%d bloggers like this: