INTERPRETATION & TRANSLATION FEES ~ LỆ PHÍ THÔNG NGÔN & THÔNG DỊCH

18 Mar

For more information, please check at

Đầy đủ chi tiết tại

http://vietenglishtranslation.wordpress.com/

Fees listed are for office hours (i.e. 8 am to 5 pm). Services rendered NOT during office hours will be billed DOUBLE.

For Interpretation

–     On-site Interpreting: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $45.00 /hr
 • Minimum 2 hours for every request

–      Message Relay: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $15.00 /for  every 15 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–     Telephone Interpreting: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $30.00 /for call of 30 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–       If request round trip travel is MORE than 50 kms,  50 cents for car use per km will be charged and every 50 kms of travel is equivalent with 1 hour of work (= $45.00). Extra kms shall be rounded to every 25 kms and charged accordingly (= $22.50)

–       Parking fees with receipt are to be re-imbursed

–     On-site Interpreting: (booked WITHIN 24 hours)

 • $60.00 /hr
 • Minimum 2 hours for every request

–      Message Relay: (booked WITHIN 24 hours)

 • $30.00 /for every 15 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–     Telephone Interpreting: (booked WITHIN 24 hours)

 • $45.00 /for call of 30 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

     –      Request been cancelled WITHIN 24 hours will be charged for 2 hours

 For Translation

–       $45.00 per page (max 200 words)

–       $0.40 per word (page MORE than 200 words)

–       $60.00 per page for medical, legal and technical documents (max 200 words)

–       $0.50 per word of medical, legal or technical documents (page MORE than 200 words)

 

Thông Dịch

Lệ phí dưới đây áp dụng cho dịch vụ trong giờ văn phòng mở cữa (tức là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều). Ngoài những giờ này thì lệ phí sẽ bị tính gấp ĐÔI.

–     Tại chổ: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $45.00 /giờ
 • Tối thiểu 2 giờ lệ phí cho mổi lần

 –      Chuyển tin nhắn qua điện thoại: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $30.00 /cho mổi 15 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

 –     Thông dịch qua điện thọai: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $30.00 /cho mổi 30 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

 –       Nếu địa điểm thông dịch đi và về xa HƠN là 50 cây số thì phải trả lệ phí mổi cây số là  50 cents và mổi 50 cây số sẽ phải trả thêm lệ phí 1 giờ (= $45.00). Số cây số lẻ sẽ bị khoán theo mổi 25 cây số tương đương với phân nửa lệ phí giờ (= $22.50)

–       Lệ phí bải đậu xe phải được bồi hoàn khi có biên lai

 –     Thông dịch tại chổ: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $60.00 /giờ
 • Tối thiểu 2 giờ lệ phí cho mổi lần

–      Chuyển tin nhắn qua điện thoại: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $30.00 /cho mổi 15 phút hay ít
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

–     Thông dịch qua điện thọai: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $45.00 /cho mổi 30 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

     –      Nếu hủy bỏ dịch vụ TRONG VÒNG 24 tiếng trước giờ hẹn thì vẫn phải trả lệ phí của 2 giờ làm việc

Chuyển ngữ

–       $45.00 mổi trang (tối đa 200 chữ)

–       $0.40 mổi chữ (nếu là trang với HƠN 200 chữ)

–       $60.00 mổi trang cho các tài liệu y khoa, luật pháp hay kỷ thuật (tối đa 200 chữ)

–       $0.50 mổi chữ (nếu là trang với HƠN 200 chữ) cho các tài liệu y khoa, luật pháp hay kỷ thuật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào Bạn

18 Mar

 

Câu ‘xắc mắc’ là tại sao bao người Việt hiện đang sống đầy đủ vật chất lẫn tự do ở nước ngoài lại cứ ‘phản động’ và chưởi ‘loài VC’, và tại sao họ không cứ an nhàn ăn bỏ uống sữa béo nơi xứ người đi, mà cứ mất thì giờ hướng về quê hương đang rên xiết dưới ‘gông cùm CS’?

Hay liệu chăng chỉ là một ‘xắc mắc’ với Trời Phật hay Chúa là tại sao tạo ra chi một loài ‘Đỉnh cao trí tuệ loài Người‘ như vậy?


Sợ nhất gì trong đời?
Tôi sợ sáng đánh răng và nhìn mình trong gương mắc cở.

Sống mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống.
Sống mà không BỊ CHƯỞI bởi bọn VC cũng là không đáng sống.

Every nation gets the government it deserves.  (MICHAEL KOCAB)

On a le gouvernement qu’on mérite! 

Mọi dân tộc đều bị cai trị bởi bọn cầm quyền xứng đáng cho ngay chính họ.

 

While young and without a society idealism, you are heartless; when matured and still nurturing socialism, you are mindless. (MILOVAN DJILAS                  

Every ordinary man shall hold himself responsible for his nation’s success and failure. GU YANWU (1613-1682), Eminent Scholar of Early Qing Dynasty

Xưa : “Đánh Mỷ cút, Ngụy nhào”
Nay : “Lạy (đô) Mỷ qua, (tiền) Ngụy về”

The Chinese Communist Party even takes trees and grass as enemies when the wind blows. (Chinese Saying)

Every nation gets the government it deserves.  (MICHAEL KOCAB)

 “Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.  Its inherent virtue is the equal sharing of misery.” (WINSTON CHURCHILL)

The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear.   (AUNG SAN SUU KYI)

1 ~ Đã Lương Thiện mà theo Cộng Sản    =   Không Thông Thái
2 ~ Đã Thông Thái mà theo Cộng Sản    =    Không Lương Thiện3 ~ Đã  Thông Thái mà Lưong Thiện       =       Không thể là Cộng Sản.

Ra đi mà lặng im là có tội với người ở lại.   (LÊ THIỆP & TRỊNH NGỌC BẰNG)

14JanFeb 139
*****